Down to Zero: Terra Luna Crash and Its Impact on Crypto Adoption